Pigu.lt vartotojų kuriamo turinio taisyklės

Sveiki užsukę. Pigu.lt visada laukia Jūsų nuomonės bei vertina Jūsų pateikiamus atsiliepimus ir pastabas. Lankytojų nuomonių, komentarų, patarimų ir pan. turinys neatspindi Pigu.lt nuomonės ir Pigu.lt už juos neatsako.

Tam, kad dalijimasis bet kokiu turiniu Pigu.lt prekybos centre internete paliktų tik gerus įspūdžius, prašome susipažinti ir laikytis šių vartotojų kuriamo turinio taisyklių. Jeigu nesutinkate su žemiau pateikiamomis vartotojų kuriamo turinio taisyklėmis, negalite skelbti jokio turinio Pigu.lt.

  • Skelbiami atsiliepimai, klausimai, atsakymai ir komentarai turi būti susiję su atitinkamomis prekėmis arba konkrečiu Pigu.lt svetainės funkcionalumu.
  • Neskelbkite turinio, kuris sudarytų ar kuriame būtų bet kokios nusikalstamos veikos požymių.
  • Neskelbkite turinio, kuris yra įžeidžiantis, šmeižiantis, persekiojantis, grasinantis, kurstantis nesantaiką ar smurtą. Pavyzdžiui, neskelbkite tikrovės neatitinkančių duomenų, nevartokite nusistovėjusioms socialinėms normoms prieštaraujančios kalbos ir nereikškite neapykantos arba netolerancijos,  neskelbkite turinio, kuris būtų paremtas rasės, tautybės, lyties, religijos, tikėjimo, seksualinės orientacijos, amžiaus, neįgalumo, kilmės, socialinės padėties, įsitikimų, pažiūrų, priklausymo politinėms partijoms ar organizacijoms pagrindu, bei neskatinkite smurto bet kurių asmenų ar asmenų grupių atžvilgiu.
  • Neskelbkite turinio, kuris yra nepadorus, pornografinio pobūdžio ar kuriame yra nuogumo ar seksualinių vaizdų.
  • Neskelbkite turinio, kuris pažeidžia ar gali pažeisti trečiųjų asmenų asmenines turtines ir neturtines teises. Pavyzdžiui, neskelbkite tretiesiems asmenims priklausančių nuotraukų ar bet kokios kitos intelektinę nuosavybę sudarančios informacijos.
  • Neskelbkite turinio, kuris pažeistų kitų asmenų privatumą ir neskleiskite bet kokių asmens duomenų, įskaitant bet neapsiribojant, kitų asmenų telefonų numerių, elektroninio pašto adresų, pašto adresų ar bet kokios kitos asmeninės informacijos, asmens (įskaitant, nepilnamečius asmenis) atvaizdo.
  • Neskelbkite reklaminio turinio arba turinio su nuorodomis į bet kokias trečiųjų šalių svetaines. Taip pat draudžiama reklamuoti ar prašyti bet kurio vartotojo pirkti ar parduoti Jūsų ar trečiųjų šalių prekes ar paslaugas.
  • Neskelbkite turinio, kuris skatina ar palaiko pavojingą bei netinkamą naudojimąsi preke.

Informuojame, kad kiekvienas Pigu.lt pateiktas vartotojo atsiliepimas, atsakymas arba komentaras prieš paskelbimą bus peržiūrėtas puslapio redaktoriaus ir bus patvirtintas arba atmestas, jeigu neatitiks šių Pigu.lt vartotojų kuriamo turinio taisyklių. Patvirtintas atsakymas, atsiliepimas arba komentaras išliks nepakitęs ir bus paskelbtas.

Pirkėjų suteikti prekių įvertinimai naudojami tuomet, kai prekės rūšiuojamos pagal geriausiai įvertintas. Šiuo atveju aukščiau bus rodomos tos prekės, kurios po pirkėjų vertinimo surinko daugiausiai teigiamų atsiliepimų bei reitingo taškų. 

Vartotojas, paskelbęs Pigu.lt atsiliepimą, atsakymą, komentarą ar kitokio pobūdžio informaciją visais atvejais yra laikomas tokios informacijos savininku ir yra pilnai atsakingas už šių duomenų teisingumą bei teisėtą naudojimą. Pigu.lt neprisiima jokios atsakomybės už tai, jog vartotojo paskelbtas turinys gali pažeisti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

Informuojame, kad Pigu.lt vartotojų atsiliepimai ir įvertinimai po paskelbimo bus atvaizduojami ir kitose e-platformose, kurios priklauso tai pačiai įmonių grupei. Šie atsiliepimai bus išversti automatiniu vertimo įrankiu.

Vartotojas, pateikdamas komentarą, atsiliepimą, pastabas, žinutes, idėjas, pasiūlymus ar kitokio pobūdžio turinį patvirtina, jog suteikia Pigu.lt teisę (neišimtinę licenciją, jeigu skelbiamo turinio naudojimui reikalinga licencija) skelbti, viešinti, koreguoti, kopijuoti, atgaminti ar bet kokia kita forma naudoti vartotojo pateiktą turinį.